تف فیروز من اگه تو نباشی‌ موی پریشون عاشقم اون مثل داداشم بود بجنگ مثل یه روز خوب میاد یه مشت سرباز